Chuyên mục
Product

Thuật ngữ ‘ACT SOLID’

ACT SOLID là cụm từ viết tắt do team product Twitter tạo ra, đại diện cho các đội ngũ, bộ phận trong công ty có liên quan đến quá trình phát triển sản phẩm. Trách nhiệm của Product Manager là xây dựng được quy trình nhằm diễn giải và hiện thực hoá được các ý tưởng, đóng góp ý phản hồi từ các bộ phận trên vào sản phẩm.

  • Analytics (Phân tích)
  • Communications (Truyền thông)
  • Trust and Safety: Tin cậy và An toàn, bộ phận đảm bảo sự an toàn cho người dùng, cũng như xây dựng niềm tin giữa người dùng với nền tảng, và giữa người dùng với nhau. Bảo vệ người dùng khỏi những hành vi xâm phạm và đảm bảo một môi trường lành mạnh khi hoạt động trên một nền tảng. Các công ty có bộ phận T&S thường là những công ty vận hành các nền tảng mà người dùng tương tác với nhau như: Airbnb, Twitter, eBay…
  • Support (Hỗ trợ)
  • Operations (Vận hành)
  • Legal (Pháp lý)
  • International (Quốc tế)
  • Design (Thiết kế)

Dùng ACT SOLID để có thể thấy được sự liên hệ chặt chẽ giữa nhiều mặt trong công ty với sản phẩm công nghệ mà họ đang xây dựng.

Act solid, tiếng Việt, còn có nghĩa là “Cùng hành động”, hay ‘hành động đồng nhất’ một hàm nghĩa hay trong product managment.